Dottervarumärke

Det finns under Helsingborgs stad en handfull dottervarumärke vars fristående logotyper och identiteter under flera års kommunikation fyllts med betydande värden.

Dessa logotyper och identiteter ska bevaras och utvecklas och kopplingen till Helsingborgs stad redovisas istället genom användning av ett särskilt framtaget sigill. Sigillet är en symbol, en stämpel som intygar att våra dottervarumärken är en del av Helsingborgs stad.

HBG_sigill_sv

Helsingborgs stads sigill

Observera att sigillet är förbehållet att användas av dottervarumärken som har beviljats en fristående logotyp och identitet och att sigillet i dessa fall helt ersätter Helsingborgs stads logotyp. Det ska finnas marknadsmässiga skäl att frångå stadens gemensamma logotyp och visuella identitet, för det behövs godkännande från kommunikationsdirektören.

Färg
Sigillet används i vitt eller svart och får inte ändras eller beskäras.

HBG_sigill

Storlek
Sigillet får skalas upp eller ner beroende på till vilket format det ska användas.
Det bör anpassas efter dokumentets storlek men ska vara minst 15 mm i diameter.

Placering
Huvudregel: Sigillet placeras längst upp till vänster.
Fördelen med denna placering är att det blir enkelt för alla och att inga tveksamheter behöver råda med olika placeringar. Avsändarens varumärke (med dess frizon runt logo) lyfts då fram bättre. På webbplatser placeras om möjligt sigillet i sidhuvudet.

HBG_sigill_placering2

HBG_sigill_placering
Exempel på placering av sigill i övre vänster hörn

I de fall där ytan är för liten för att rymma sigillet kan budskapet skrivas ut i klartext:
”Välkommen till Fredriksdal – En del av Helsingborgs stad”

HBG_sigill_exempel2
Alternativ vid platsbrist där man skriver ut ”En del av Helsingborgs stad” i text istället

Undantag 1
Vid tillfällen där det inte går att placera sigillet i övre vänsterhörn, kan det läggas på lämplig plats men där det inte krockar med verksamhetens logotyp. Observera frizonen för verksamhetens logotyp.

HBG_sigill_alternativplacering

Exempel 1 på alternativ placering

Undantag 2
Fungerar inte placeringen uppe i väster hörn kan man i undantagsfall placera sigillet tillsammans med rubriken. Men frizonen för verksamhetens logotyp ska fortfarande observeras.

HBG_sigill_alternativplacering2

Exempel 2 på alternativ placering