Samverkan

Helsingborgs stad är delaktig i två olika regionala samarbeten, Familjen Helsingborg och Greater Copenhagen. När det är relevant eller på något vis gagnar den aktuella verksamheten kan vi använda oss av något av dessa varumärken i kommunikationen.

Familjen Helsingborg
Familjen Helsingborg består av 11 kommuner i nordvästra Skåne. Det gemensamma varumärket används i både intern och extern marknadsföring. Principen för användandet bygger på frivillighet och nytta. Det används som avsändare i syfte att stimulera näringslivsetablering, turism och inflyttning, men även när vi exempelvis samarbetar internt med HR-utveckling, satsning på elbilar eller samhällsorientering för nyanlända. Det vill säga i frågor som gynnar vår region och våra kommuner.
För utförlig information om Familjen Helsingborg se, läs mer här

Utgångspunkten för samarbetet i nordvästra Skåne är vår gemensamma vision om att vi ska upplevas som en sammanhängande region. Målet är att uppnå skalfördelar och högre effektivitet genom att stimulera och utveckla:

 • Infrastruktur
 • Näringsliv
 • Lärande
 • Öppenhet och inkludering
 • Miljö

Här kan du ladda ner Familjen Helsingborgs logotyp och läsa mer om grafiskt användande.


Greater Copenhagen
I samarbetet Greater Copenhagen ingår 46 öst-danska och 33 skånska kommuner, liksom de tre regionerna Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne. Det gemensamma varumärket ger företag, utbildningsinstitutioner, kommuner och regioner större genomslagskraft. Det gör det enklare att profilera metropolen, så fler internationella investerare, företag, studerande, besökare och turister väljer Greater Copenhagen istället för andra nordeuropeiska metropoler.
För utförlig information om Greater Copenhagen, läs mer här

Greater Copenhagens varumärke ska användas i de fall det skänker mening. En typisk situation är vid internationell kommunikation, när vi i Helsingborgs stad försöker att nå en av nedanstående målgrupper:

 • Internationella företag, som kan vara intresserade av lösningar från Helsingborgs stad eller att slå sig ned i kommunen.
 • Utländska delegationer från företag och universitet.
 • Organisationer som besöker Helsingborgs stad.
 • När Helsingborgs stads kommunalråd eller tjänstemän besöker utländska samarbetsstäder och är på konferenser eller studieresor i utlandet.
 • Möten, konferenser och sammankomster i landet, där det kan vara gynnsamt att marknadsföra samarbetet inom Greater Copenhagen.
 • Vid kommunikation med t.ex. lokala utbildningsinstitut och företag för att indirekt visa att vi tar attraherandet av investeringar och tillväxtskapande på allvar.
 • Turism- och destinationsutveckling.

Se avsnitt Greater Copenhagen under visuell identitet för grafiskt material och exempel på användande.