Jämlik kommunikation

I vår kommunikation är vi noggranna med att inte omedvetet förstärka ojämlikaeller stigmatiseraderoller och vi ser till att vår kommunikation är inkluderande för alla som kommer i kontakt med den. Vi ser det som en viktig uppgift att verka för tolerans och öppenhet i samhället och föregår med gott exempel i alla lägen. Det gäller både hur vi i text och visuellt kommunicerar. 

Vår kommunikation är

  • Tillgänglig och presenteras på ett sätt som gör att så många som möjligt så enkelt som möjligt kan ta del av det vi säger och gör.
  • Inkluderande eftersom den representerar hela staden och mångfalden hos våra invånare.
  • Normkritisk genom att vi aktivt och medvetet granskar vilka normer vi förmedlar, och är noga med att inte omedvetet förstärka stereotypa föreställningar om människor utifrån olika identitetsfaktorer.

Att kommunicera jämlikt handlar om att förmedla att alla människor har lika värde och samma rättigheter oavsett identitet och bakgrund. Genom att kommunicera jämlikt får vi en mer gedigen och heltäckande representation av alla invånare i Helsingborgs stad.

Exempel på jämlik kommunikation kan vara att låta homosexuella par representera kärnfamiljer, eller att låta personer med funktionsnedsättning representera idrott generellt, och inte handikappidrott. På så sätt undviker vi att skapa uppfattningar av personer som annorlunda och avvikande från ”det normala”.